Listino Moto Mash

Mash Fifty

Mash Fifty 50: 2.099 euro

Mash Seventy

Mash Seventy 125 (12 CV) 2.599 euro

Mash Black Seven

Mash Black Seven 125 (12 CV) 3.599 euro

Mash XRide 125

Mash XRide 125 (12 CV) 3.699 euro

Mash Two Fifty

Mash Two Fifty 250 (18 CV) 3.699 euro

Mash Five Hundred

Mash Five Hundred 400 (28 CV) 4.199 euro

Mash Six Hundred

Mash Six Hundred 650 (40 CV) 5.199 euro

Mash XRide 650

Mash XRide 650 (40 CV) 5.799 euro